Entegre Atık Yönetim Hizmet ve Çözümleri

Entegre Atık Yönetim Hizmet ve Çözümleri

ENTEGRE ATIK YÖNETİM HİZMET VE ÇÖZÜMLERİ
Entegre Atık Yönetimi

Artan nüfus ve değişen yaşam standartları, atık yönetimini karmaşık hale getirmekte ve çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. Katı atıkların oluşturduğu kirlilik, doğal kaynakların azalması ve ekonomik nedenlerle, çağımızda katı atık yönetimi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, atık yönetiminin her aşamasını içeren entegre bir katı atık yönetiminin unsurlarının ve bu unsurlar arasındaki ilişkilerin iyi bilinmesi gerekmektedir.

Atık yönetimi, oluşan atıkların çevreye ve ekonomiye olan etkilerini en aza indirme amacını taşır. Bu hedefe ulaşmanın temel yolu, atık miktarını azaltmaktır. Entegre atık yönetimi, belirli bir atık yönetimi hedefine ulaşmak için uygun yöntem, teknoloji ve yönetim programlarının seçilmesi ve uygulanması anlamına gelir. Bu süreç aynı zamanda ilgili yasal mevzuatı da içerir.

Atık Yönetiminin Hiyerarşisi

Günümüzde entegre atık yönetiminin hiyerarşisi şu adımlardan oluşur:

  • Atık Önleme
  • Atık Azaltma
  • Yeniden Kullanım
  • Geri Dönüşüm
  • Geri Kazanım
  • Nihai Bertaraf

Entegre atık yönetimi, atıkların öncelikle azaltılması, ardından yeniden kullanılması ve mümkünse geri dönüşüm ve enerji geri kazanımı gibi süreçlerle yönetilmesini içerir. Bu yöntemler uygulandıktan sonra kalan atıklar, en sonunda düzenli depolama veya yakma gibi bertaraf yöntemlerine tabi tutulur.

Türkiye’de Atık Yönetimi

Özellikle AB uyum yasaları kapsamında, Türkiye’de katı atık yönetimi belediyeler için zorunlu hale gelmiş ve katı atık yönetimini benimseyen belediyelerin sayısı artmıştır. 2014 yılında yapılan Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Anketi’ne göre, Türkiye’de 117 atık bertaraf tesisi ve 868 geri kazanım tesisi faaliyet göstermektedir.

 

Düzenli depolama tesislerinde toplam 41 milyon ton atık bertaraf edilirken, 4 yakma tesisi toplamda 43 bin ton atığı bertaraf etmiştir. Geri kazanım tesislerinde ise toplam 20 milyon ton atık geri kazanılmıştır. Bu tesislerin kapasiteleri ve faaliyet durumları, çeşitli atık yönetimi süreçlerinin Türkiye’deki uygulanabilirliğini göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler

Entegre atık yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik değeri bir araya getirerek atık yönetimini daha etkili hale getirir. Türkiye’de bu alandaki gelişmeler, AB normlarına uyumu sağlama yönünde olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak, daha fazla bilinçlendirme ve yerel düzeydeki planlama süreçlerinin güçlendirilmesi ile atık yönetimindeki başarı daha da artırılabilir.